Angela Bassett

b. 1958, New York, NY, USA

@ImAngelaBassett 

Whitney.jpg

Whitney (2015)

IMDB